ONZE VERZEKERING..

 

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt ongetwijfeld risico's in. Zich verplaatsen, enthousiast spelen, op tocht trekken,

enzovoort, zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de Chiro. Niet alles wat in de Chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de Chiro worden betaald.

Voor zaken waar ouders in het dag dagelijkse leven aansprakelijk gesteld worden,

zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheden gelden, al gebeurden die zaken in Chiro verband.

 

Chiro Beselare is verzekerd via de nationale Chiro verzekering. De modaliteiten worden behartigd via een verzekeringsmakelaar. Voor ons is dit:

 

IC VERZEKERINGEN

Kempische Steenweg 404

3500 Hasselt

tel. 011/87 04 11

http://www.ic-verzekeringen.be/home.asp

info.verzekeringen@interdio.be

 

 

 

 

Hoe geef ik als ouder een ongeval aan?

 

 1. Wanneer je zoon of dochter een ongeval heeft gehad tijdens een chiro-activiteit wordt meestal een ongevallenformulier meegegeven met de ouders aan het einde van de activiteit. Stel dat je zelf met je kind na de chiro naar de dokter of het ziekenhuis gaat, kun je altijd zelf een ongevallenformulier afdrukken en meenemen: https://chiro.be/administratie/verzekeringen/ongeval-aangeven

 

2. Laat een dokter dit ongevallenformulier invullen en bezorg het daarna aan de verantwoordelijken. TIP: Je neemt best ook altijd een kopie van alle documenten.

 

3. Wanneer het formulier bij de verantwoordelijken is terecht komen wordt het ongeval elektronisch aangegeven in het systeem van de chiro verzekering. Daarna krijgt u als ouder een e-mail van de verantwoordelijken met extra documenten en een dossiernummer. De extra documenten bevatten onder andere een uitgavenstaat waarop je alle kosten kan noteren.

 

4. Alle documenten uit die e-mail moeten daarna opgestuurd worden naar de IC VERZEKERINGEN (adres hierboven). Het verdere verloop wordt opgevolgd door de verzekeringen. De chiro krijgt enkel nog een melding wanneer een bepaald bedrag terug gestort wordt aan de ouders.

 

 

De burgerlijke aansprakelijkheid

 

Ieder aangesloten lid is automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, Iemand begaat een fout met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg. De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid wat betreft toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en de ouders van het slachtoffer vinden dat dit ongeval te wijten is aan een toezicht- of organisatiefout, dan kunnen zij de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via hun eigen

rechtsbijstandsverzekering van de Familiale Polis (dus de Familiale van het slachtoffer).

De leiding is door de chiropolis verzekerd tot €14 873 611,49 lichamelijke schade en €743 680,57 stoffelijke schade per ongeval.

 

Wanneer je kind schade berokkende aan 'een derde', zijnde andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep, dan valt dit niet ten laste van de chiropolis maar wel ten laste van de eigen Familiale verzekering. Deze regeling is bij wet geregeld in '92 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de

verzekeringsmaatschappijen. Bij zulke schade moeten de ouders steeds een vrijstelling zelf betalen van ongeveer €173,53 .

 

Indien de ouders geen Familiale polis hebben, zal de chiroverzekering deze schade betalen op dezelfde wijze als de Familiale polis, dus met een vrijstelling van €173,53 die de ouders zelf moeten betalen.

 

De aansprakelijkheid op weg van en naar de chiro blijft steeds ten laste van de familiale. Hebben de ouders geen familiale verleent de chiropolis geen tussenkomst voor aansprakelijkheid op weg van en naar.

 

 

Ongevallenverzekering

  Ieder aangesloten lid is automatisch verzekerd tijdens alle chiro activiteiten en op weg van en naar de chiro activiteiten. Het betreft hier de aantasting van de lichamelijke 

          gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis. De waarborg bedraagt maximaal van €24 789,35 per ongeval. De terugbetaling werkt, voor zover de medische 

          behandeling door het Riziv wordt erkend.

          Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsverklaring pdf en een medisch attest naar de  verzekeringsmakelaar van Chiro:Interdio, het vroegere LDB.       

Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw ziekenkas.

Deze betaalt haar aandeel terug, en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf hebt betaald. Stuur dit formulier door naar Interdio vzw, Kempische 

         Steenweg 404, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Apothekerskosten kunnen ingediend worden met formulier 704N.

 

Let op, volgende beperking in acht nemen:

* Ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit

* Brillen zijn niet verzekerd

* Terugbetaling tandprothesen is beperkt tot €371,84 per tand met een maximale tussenkomst van €1 487,36

* Beperkte terugbetaling van de begrafeniskosten tot €1 859,20

* Verzorging in buitenland is beperkt tot een maximum van €3 718,40

* Kosten niet voorzien door het RIZIV : €247,89

* Opzoekings- en repatriëringskosten : maximum €2 478,94


Dood en blijvende invaliditeit

Deze bijkomende verzekering werd voor ieder lid van de Chiro Beselare aangegaan. Deze extra premie voorziet in geval van een overlijden een uitkering van €4 957,87, en

in geval van blijvende invaliditeit wordt, afhankelijk van de graad van invaliditeit, een éénmalige premie van maximum €12 394,68 uitbetaald.


Dood, blijvende invaliditeit en loonverlies

Deze bijkomende verzekering werd voor de werkende leindingsmensen en VB's van de Chiro Beselare aangegaan. Idem als de dood en invaliditeit optie.

Daarbovenop wordt, indien de persoon in kwestie niet meer kan gaan werken, een uitkering voorzien bovenop de uitkering van de mutualiteit (deze bedraagt 60% van het brutoloon).

De verzekering vult aan tot het totale bedrag gelijk is aan het nettoloon van het slachtoffer, maar met een maximum van €5,95 per dag (ook. zaterdag en zondag) en dit voor de

duur van maximum één jaar.


Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van je kind zoals kledij, rugzak en bijbehoren, fiets, enzovoort, zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

          Indien je je wagen gebruikt voor de Chiro valt dit onder je eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan 'een derde' is ten laste van de eigen autoverzekering. 

          Eigen schade door eigen fout is ten laste van de eigenaar van het voertuig. Omwille van dit risico vragen we uitdrukkelijk je wagen nooit door anderen te laten besturen. 

          Alleen in het geval dat je wagen een omnium verzekering heeft, is dit te verantwoorden.


CONTACTPERSONEN

Alle praktische regelingen en informatie betreffende de inschrijvingen, het invullen van ongevalsformulieren, enzovoort wordt door Jakoba en Seppe afgehandeld.

           Bijkomende informatie betreffende verzekeringsmodaliteiten kan zowel bij Jakoba, Seppe als bij de VB's bekomen worden.